อยากกู้ดำรงชีพเพิ่ม
Posted: ขอสอบถาม Date: 2019-09-18 23:08:09
   
  เมื่อเงินหุ้นมากขึ้น กู้ดำรงชีพเพิ่มได้ไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./ผช.เลขานุการ 082873414  2019-09-19 06:23:06
 
 
  สามัญดำรงชีวิต กู้ได้ไม่เกินหุ้นที่มีอยู่ ณ วันกู้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เงินเดือนเหลือหลังจากหัก ณ ที่จ่ายตามสลิปเงินเดือนแล้ว ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 5 % หลักฐานที่ใช้ประกอบการกู้ 1) กรณีกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ใช้เอกสาร : คำขอกู้ตามแบบสหกรณ์กำหนด สลิปเงินเดือน/บัตร ปชช. ฉับบถ่ายเอกสาร/หน้าบัญชีกรุงไทยที่มีบัตร ATM 2) กรณีกู้เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท เอกสารเพิ่มเติมจากข้อ (1) เงินเปิดบัญชีออมทรัพย์มั่นคง 1,000 บาท(ส่วนเหลือหักจากเงินกู้) / สำเนาบัตร ปชช.ผู้เปิดบัญชีและผู้รับประโยชน์ ฉบับถ่ายเอกสาร/ทะเบียนบ้านผู้เปิดบัญชีและผู้ผลประโยชน์ ฉบับถ่ายเอกสาร ให้เจ้าของบัตร/ทะเบียนบ้านรับรองสำเนาด้วยตนเอง 3) กรณีกู้เกิน 400,000 - 500,000 บาท ทำประกันสินเชื่อคำ้ประกันเงินกู้(ค่าเบี้ยประกันตามอายุ-เพศ) ถ้าถูกปฎิเสธประกันชีวิตเนื่องจากสุขภาพ ให้ซื้อหุ้น 25,000 บาท ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครูคอนสาร  2019-10-16 14:59:17
 
 
  เปิดให้กู้วันใดคะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :