การเปลี่ยนกู้แบบพิเศษ เป็นสามัญ
Posted: สุคนธ์ทิพย์ Date: 2020-09-16 06:23:51
   
  สัญญากู้ยืมเงินที่มีอยู่เป็นแบบพิเศษถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบสามัญ โดยใช้คนค้ำ ต้องใช้คนค้ำกี่คนคะ จำนวนเงินกู้ 1 ล้านบาท
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครูผู้น้อย  2020-09-16 13:15:58
 
 
  ๒.๕ เงินกู้สามัญรายใดมีจำนวนเกินกว่าหกแสนบาท แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ให้มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร ค้ำประกันอย่างน้อย ๔ คน และเมื่อรวมค่าหุ้น เงินสวัสดิการ ที่สหกรณ์จัดให้รวมทั้งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัดและครอบครัว (ส.ส.ช.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งปรระเทศไทย (สส.ชสอ.) เงินฝากออมทรัพย์มั่นคงตามระเบียบของสหกรณ์ และสวัสดิการอื่น ๆ (ถ้ามี) ใช้เป็นประกันเงินกู้ได้ ส่วนที่เหลือคณะกรรมการอาจพิจารณาให้ทำประกันสินเชื่อกับบริษัทประกันภัยที่กำหนดก็ได้ ๒.๖ เงินกู้สามัญรายใดมีจำนวนเกินกว่าหนึ่งล้านบาท แต่ไม่เกินสองล้านบาท ให้มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร ค้ำประกันอย่างน้อย ๕ คน และเมื่อรวมค่าหุ้น เงินสวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้รวมทั้งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัดและครอบครัว (ส.ส.ช.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ( สสอค.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งปรระเทศไทย (สส.ชสอ.) เงินฝากออมทรัพย์มั่นคงตามระเบียบของสหกรณ์ และสวัสดิการอื่นๆ (ถ้ามี) ใช้เป็นประกันเงินกู้ได้ ส่วนที่เหลือคณะกรรมการอาจพิจารณาให้ทำประกันสินเชื่อกับบริษัทประกันภัยที่กำหนดก็ได้ น่าจะเป็นระเบียบข้อนี้ไหมครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :