ละเมิดข้อมูลข่าวสาร
Posted: ครูพล Date: 2020-10-22 16:15:00
   
  การที่สหกรณ์เอาข้อมูลเงินปันผลของสมาชิกทุกคน มาวางไว้ที่สหกรณ์ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากผู้อื่นเห็นเงินปันผล นำไปเผยแพร่ ท่านควรปกปิดข้อมูลข่าวสารเหมือนที่ธนาคารทั่วไปทำ ไม่ควรนำมาเปิดเผยที่ใครก็ดูได้ เพราะเป็นการละเมิดสิทธิ ถ้าใครจะดูก็ควรดูเฉพาะของตนเองผ่านระบบ เป็นถึงสหกรณ์ องค์กรใหญ่แต่ไม่มีสมอง
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครู  2020-10-24 16:07:49
 
 
  เห็นด้วยค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมาชิก  2020-10-24 16:09:19
 
 
  ควรเเจ้งความมั้ย เเบบนี้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ครูวันดี  2020-10-24 16:13:45
 
 
  เจ้าตัวยังไม่รู้สายเสือกรู้ทุกคน งงมาก ไหนระบบดึ ปกป้องอะไรข้อมูลส่วนตัวบ้าง เเบบนี้ไม่ไหว
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ครูละเอียด  2020-10-26 07:48:46
 
 
  ระบบห่วยๆ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :นาย  2020-10-27 10:13:41
 
 
  สหกรณ์รบกวนนำเข้าที่ประชุมด้วย ------------------------------------- การขอข้อมูลเงินฝากและการกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ให้ได้หรือไม่ ? ไม่ว่าผู้ขอจะเป็นคู่สมสมรสของสมาชิกหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ขอ คำถามนี้ที่หลายสหกรณ์สงสัยกันมากเหลือเกิน ผมค้นหาคำตอบได้แล้วครับ แม้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นหน่วยงานเอกชน มิใช่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ก็ตาม ซึ่งไม่อาจอ้างพระราชบัญญัติข้อมูลมาปฏิเสธการให้ข้อมูลของสมาชิก แต่ด้วยบทบัญญัติตามความในมาตรา ๓๒ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดการคุมครองสิทธิของบุคคล ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วนตัว การกระทำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลหรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น เช่นการสอบสวน การดำเนินคดีในศาล ประกอบกับสหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการในลักษณะ “ธุรกิจสถาบันการเงิน” และหรือ “ธุรกิจธนาคารพาณิชย์” ตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยเทียบเคียง ซึ่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๕๕ บัญญัติห้ามผู้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของสถาบันการเงินโดยเหตุที่เป็น “ผู้มีอำนาจในการจัดการหรือเป็นพนักงาน” เปิดเผยความลับอันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นเสียแต่การเปิดเผยความลับของลูกค้าของสถาบันการเงินซึ่งหมายถึงสมาชิกต้องให้ความยินยอมของสมาชิก หากสมาชิกไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล กรรมการผู้เปิดเผยต้องโทษทางอาญา และสหกรณ์กับคณะกรรมการต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายเพราะเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ ดังนั้น หากสหกรณ์จะให้ข้อมูลการฝาก การกู้ หรือการถือหุ้นของสมาชิก ให้สหกรณ์ขออนุญาตสมาชิกก่อนเสมอนะครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ครูบ้านนอก  2020-12-21 14:37:33
 
 
  เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเปิดเผยข้อมูล กรณีของดิฉัน มีเจ้าหนี้ซึ่งเป็นครูด้วยกันได้ข้อมูลมาแล้วมาถามดิฉัน ว่ารู้ว่าดิฉันกู้มากี่ครั้งแล้ว แต่ละครั้งได้เงินเท่าไหร่
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :