ดูยอดปันผลที่ไหน ทำไมคนอื่นรู้ยอดเรา ได้
Posted: ครูมะเหมี่ยว Date: 2020-10-24 16:39:44
   
  งงมาก
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :นาจรูญจิต  2020-10-25 06:51:43
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ราตรี ไพศาลธรรม  2020-10-25 11:26:41
 
 
  ดูเงินปั่นผลได้ทีไหนค่ั
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สมาชิก  2020-10-26 07:46:58
 
 
  เรียกว่าระบบเส้นสาย ไม่ไมีความเป็นระบบ ไม่ปิดบังข้อมูลให้ เปิดเผยเพยเเพร่ คิดถึงกรรมการชุดก่อนมาก อย่างน้อยก็ช่วยเหลือเเละตอบคำถาม นี่อะไร หลังเลือกตั้งไม่เห็นหัวใคร ทั้งนั้น
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :นายคำนึง ศรยิง  2020-10-26 13:47:04
 
 
  ดูจำนวนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของตนเองประจำปี 2563 ได้อย่างไรครับ?
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :อ่านครับ  2020-10-27 10:12:37
 
 
  การขอข้อมูลเงินฝากและการกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ให้ได้หรือไม่ ? ไม่ว่าผู้ขอจะเป็นคู่สมสมรสของสมาชิกหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ขอ คำถามนี้ที่หลายสหกรณ์สงสัยกันมากเหลือเกิน ผมค้นหาคำตอบได้แล้วครับ แม้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นหน่วยงานเอกชน มิใช่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ก็ตาม ซึ่งไม่อาจอ้างพระราชบัญญัติข้อมูลมาปฏิเสธการให้ข้อมูลของสมาชิก แต่ด้วยบทบัญญัติตามความในมาตรา ๓๒ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดการคุมครองสิทธิของบุคคล ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วนตัว การกระทำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลหรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น เช่นการสอบสวน การดำเนินคดีในศาล ประกอบกับสหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการในลักษณะ “ธุรกิจสถาบันการเงิน” และหรือ “ธุรกิจธนาคารพาณิชย์” ตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยเทียบเคียง ซึ่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๕๕ บัญญัติห้ามผู้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของสถาบันการเงินโดยเหตุที่เป็น “ผู้มีอำนาจในการจัดการหรือเป็นพนักงาน” เปิดเผยความลับอันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นเสียแต่การเปิดเผยความลับของลูกค้าของสถาบันการเงินซึ่งหมายถึงสมาชิกต้องให้ความยินยอมของสมาชิก หากสมาชิกไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล กรรมการผู้เปิดเผยต้องโทษทางอาญา และสหกรณ์กับคณะกรรมการต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายเพราะเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ ดังนั้น หากสหกรณ์จะให้ข้อมูลการฝาก การกู้ หรือการถือหุ้นของสมาชิก ให้สหกรณ์ขออนุญาตสมาชิกก่อนเสมอนะครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :