วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ พรโสภิณ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ
Posted: a Date: 2023-11-13 11:35:08
IP: 1.1.244.246
 
 
 
 
 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายประสงค์  พรโสภิณ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 พร้อมผู้จัดการ ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้น กรณีสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมหรือสหกรณ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสะสม พ.ศ. .... ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สำนักงานใหญ่