นายประสงค์ พรโสภิณ ประธาน สอ.ชย. ร่วมเป็นเกียรติ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการ,จนท สอ การเกษตร ใน จช
Posted: a Date: 2023-11-15 16:10:43
IP: 49.229.251.68
 
 
 
 
 

นายประสงค์ พรโสภิณ ประธาน สอ.ชย. ร่วมเป็นเกียรติ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการ,จนท สอ การเกษตร ใน จชย.ที่โรงแรมเลิศนิมิตร มีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ ครับ 15 พย 66